Avís Legal

1. Titularitat

El domini a Internet cafesvp.es és un nom comercial sota el que es comercialitzen els nostres serveis, productes i es publica la present pàgina web, sent responsable de la mateixa CAFETERAS BARCELONA S.C.P. (en endavant Cafès VP o l’empresa), societat de nacionalitat espanyola constituïda per temps indefinit amb N.I.F. J-58279514 i amb domicili social al C/ Vapor, 28 C, Pol. Ind. “La Ferreria”, C.P. 08110, Montcada i Reixac (Barcelona).

Cafès VP et dóna la benvinguda i et convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc Web (en endavant, les “Condicions d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seràn aplicables durant la seva navegació en aquest lloc Web, de conformitat amb l’establert a la normativa espanyola d’aplicació. Ja que l’empresa podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, es recomanable que vostè visiti periòdicament aquesta Web legal de manera que pugui estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’objectiu de que l’ús d’aquest lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claritat i simplicitat, Cafès VP informa a l’usuari de que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb nosaltres telefònicament al 93 456 87 72 o bé, via info@cafesvp.es

2. Objecte

L’empresa subministra el contingut i els serveis que estàn disponibles al lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions d’Ús així com a la Política de Privacitat i Protecció de Dades. L’accès a aquest lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma, li otorga la categoría “d’Usuari” i implica la acceptació de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se l’empresa el dret de modificació d’aquestes en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de l’Usuari, la atenta lectura de les Condicions d’Ús vigents cada cop que accedeixi a aquest lloc Web, de manera que si no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present lloc Web.

3. Serveis

A partir del lloc Web, Cafès VP ofereix als Usuaris la possiblitat d’accedir a informació de l’empresa, a la compra i gestió de productes i serveis i a contactar i comunicar-se amb nosaltres.

4. Propietat Industrial i Intelectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en aquest lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, software, noms comercials, marques o qualsevol altres signes susceptibles d’utilitlizació industrial i/o comercial estàn subjectes a drets de propietat intelectual; i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets industrial i intelectual sobre els continguts i/o qualsevol altres elements insertats al lloc Web que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, tenen dret exclusiu d’utilitzar-se durant el tràfic econòmic. Per tot això, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distrubuïr, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que esdevingui de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accès al Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats anteriorment, amb l’excepció de que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc Web no proporcionen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de cadascún dels drets aquí esmentats, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament otorgada a tal efecte per l’empresa o pel tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codi font i, en general, qualsevol creació intelectual existent en aquest lloc Web, així com el propi lloc en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estàn protegits amb drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intelectual. Cafès VP és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut diposat en aquest Web no podrà ser reproduït total o parcialment, ni transmès ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació en cap forma ni a partir de cap mitjà, amb excepció de que es tingui autorització prèvia per escrit de l’esmentada entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright”, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts. L’usuari d’aquest Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguès perjudicar-lo, reservant-se en tot cas l’empresa, l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat indsutrial i intelectual.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari al lloc Web

L’usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Web; (iii) la moral i bones pràctiques generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.

b) Proveïr-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que siguin necessaris per accedir al lloc Web.

c) Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis presents en aquesta Web i a mantenir-la actualitzada en tot moment de forma que respongui en cada moment a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per l’informació que faciliti.

No obstant, l’usuari haurà d’abstenir-se així mateix de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes ilícits prohibits en les presents Condicions d’Ús, lesius dels drets i interessos a tercers o que de qualsevol forma puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedeixi la normal utilització dels serveis o els documents/arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc Web sense complir les condicions exigides per aquest accès.

c) Provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc Web, als seus proveïdors o a tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de causar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, als seus proveïdors o a tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuïr, permetre l’accès del públic a partir de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre els drets de propietat intelectual, industrial i de la resta de dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui insertar-se als continguts.

h) Obtindre o intentar obtenir els continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o hagin indicat expressament a les pàgines web on es troben els continguts o ,en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc Web i/o dels seus continguts.

i) En concret i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(i) De qualsevol forma sigui contrària, menyspreï o atenti contra els drets fundamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment als tractats internacionals i a la resta de la legislació vigent.

(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones pràctiques generalment acceptades o a l’ordre públic.

(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions o pensaments discriminatoris per raons de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones pràctiques generalment acceptades o a l’ordre públic.

(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(vii) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intelectual o industrial perteneixent a l’empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(viii) Sigui contrari a l’honor, a l’intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que no permeti el funcionament normal del lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc Web es proporcionès una contrasenya, s’obliga a utilitzar-la de manera diligent i mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, l’usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers de manera temporal o permanent ni a permetre l’accès als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús incorrecte de la seva contrasenya, com per exemple el seu robatori, pèrdua o l’accès no autoritzat amb la finalitat de procedir a la seva inmediata cancelació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguès derivar-se de l’ús incorrecte de la seva contrasenya, sent responsabilitat de l’usuari qualsevol utilització ilícita dels continguts i/o serveis del lloc Web per qualsevol tercer ilegítim.

Si de manera negligent o dolosa l’usuari incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguèssin derivar-se per l’empresa.

6. Exempció de Responsabilidad

L’empresa no garantitza l’accès continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions incloses en aquest Web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estàn fora del seu abast.

L’empresa no es fa responsable de les decisions que puguèssin adoptar-se com a conseqüència de l’accès a continguts o informacions ofertes.

Cafès VP podrà interrompre el servei o resoldre de manera inmediata la relació amb l’Usuari si detecta que l’ús del lloc Web o de qualsevol dels serveis ofertats en aquest mateix, són contraris a les presents Condicions d’Ús. L’empresa no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis sempre i quan hagin estat notificats. En especial, l’empresa, no serà responsable dels perjudicis que siguin derivats entre altres, de:

(i) interferències, interrupcions, errors, omissions, incidències telefòniques, retards, bloquejos o desconexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altre causa aliena al control de l’empresa.

(ii) intromissions ilegítimes mitjançant l’ùs de programes malignes de qualsevol tipus i a partir de qualsevol mitjà de comunicació com els virus informàtics o altres.

(iii) abús indegut o inadequat del lloc Web.

(iv) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’us de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de l’empresa es reserven el dret a retirar total o parcialment qualsevol contingut o informació present en aquest lloc Web.

L’empresa s’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui tractar-se degut a una mala utilització dels serveis de lliure disposició i per un ús per part dels usuaris del Web. Tanmateix, Cafès VP queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de rocollida de dades. Aquest tipus de formularis solsament estan presents per la prestació de consultes i/o dubtes. Per un altre costat, en el cas de causar danys i perjudicis derivat d’un ús ilícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’usuari reclamat per l’empresa per respondre pels danys i perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a l’empresa indemne respecte qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accès o ús del lloc Web. Així mateix, vostè està obligat a indemnitzar l’empresa respecte qualsevol dany i perjudici relacionat amb l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb la finalitat d’aconseguir o extreure dades o qualsevol altre actuació per part seva que suposi una càrrega irraonable respecte el funcionament del lloc Web.

7. Hipervincles

L’usuari està obligat a no reproduir de cap manera ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle el lloc Web de l’empresa, així com cap dels seus continguts, amb excepció de que tingui una autorització expresa i per escrit per part de l’empresa.

Si el lloc Web de l’empresa inclou enllaços a altres llocs webs gestionats per tercers, serà amb l’objecte de facilitar l’accès de l’usuari a la informació d’empreses colaboradores i/o patrocinadores. L’empresa no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni es situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a partir dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc Web exclusivament per a usos privats i no comercials. Els llocs web que incloguin enllaços al nostre lloc Web (i) no podràn dónar a entendre que l’empresa recomana aquest lloc web o els seus serveis; (ii) no podràn falsejar la seva relació amb l’empresa ni afirmar que l’empresa ha autoritzat tal enllaç ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l’empresa; (iii) no podràn incloure continguts que puguin considerarse de mal gust, obscens, ofensius, controvertits que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió contraris a l’ordre públic o ilícits; (iv) no podràn enllaçar a cap pàgina del lloc Web diferent a la pàgina principal; (v) haurán d’enllaçar amb la pròpia direcció de lloc Web sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc Web com part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc Web. L’empresa podrà sol.licitar, en qualsevol moment, la eliminació de qualsevol enllaç al lloc Web on posteriorment a aquesta sol.licitud, s’haurà de procedir inmediatament a la seva eliminació. L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs webs que tinguin establerts enllaços amb destí a aquest lloc Web.

En conseqüència, l’empresa no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Protecció de Dades

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament les dades personals en compliment amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

És per això, que l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes disposades a les condicions definides a la Política de Privacitat que es presenta en aquest lloc Web.

9. Durada i Finalització

La prestació del servei del present lloc Web i dels altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant, l’empresa podrà dónar per finalitzat o suspès qualsevol dels serveis del portal. El més aviat possible, l’empresa anunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. Declaracions i Garanties

En general els continguts i serveis oferts en aquest lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, al oferir-los, l’empresa no otorga garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts al lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comerciabilitat amb excepció de que per llei no puguin exclourès tals declaracions i garanties.

11. Força major

L’empresa no serà responsable en tot cas de l’impossibilitat de prestar serveis si aquesta es deu a interrupcions prorrogades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebelions, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i en general tots els supòsits de força major o de cassos fortuïts.

12. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions General d’Ús així com el propi ús del lloc Web, es regiràn per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

En el supòsit de que qualsevol estipulació de les presents Condicions d’Ús resultès inexigible o nul.la en virtud de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nul.litat, no farà que les Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul.les en el seu conjunt. En aquests cassos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altre que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, consegueixi l’objectiu i prestació reflectida a l’estipulació original.

Material fotogràfic

Algunes fotografies presents en aquesta Web no són propietat de l’empresa, han estat dissenyades per Freepik, però la seva utilització és gratuïta tant per a usos personals com comercials pel desenvolupament de llocs web.

La resta de material fotogràfic d’aquest lloc Web és propietat de l’empresa.

Informació actualitzada a 11 d’abril del 2021